Termes i condicions de venda

1. Objecte del Contracte

El present Contracte regula la relació comercial entre el client i Desmarca't Internacional Comerç, S.L. (Des d'ara Neon Iberia) respecte a les adquisicions dels productes i serveis que el client contracta amb Neon Iberia.

2. Comandes

* Tots els productes i serveis de Neon Iberia incloent la venda d'ulleres, màscares i cascos estan subjectes a les condicions expressades en aquest document de termes i condicions. Qualsevol disposició en qualsevol comanda del client que difereixi d'aquestes condicions és rebutjada explícitament. Aquestes disposicions no seran vinculants per Neon Iberia tret que hagin estat acordades i signades per escrit per les dues parts.

* La venda es formalitza quan Neon Iberia accepti la comanda mitjançant l'enviament de la corresponent Confirmació de Comanda i / o Factura, a través de l'e- mail facilitat pel client.

3. Preus

* Neon Iberia posa a disposició de tots els seus clients la informació actualitzada sobre preus de productes a través de la pàgina web de Neon Iberia (www.neoniberiaoptic .es). Neon Iberia pot modificar els preus establerts en qualsevol moment i sense prèvia comunicació individualitzada, sempre subjecte al que pugui indicar-se en un contracte particular amb el CLIENT.

* Els valors indicats en la llista de preus de Neon Iberia inclouen els costos de ports, assegurances, i impostos vigents per llei, excepte per a comandes que hagin de ser enviats a Canàries, Balears i Andorra.

4. Condicions de pagament

* El pagament del preu facturat s'ha de fer al finalitzar la comanda a la web, a través de la plataforma de pagament segura facilitada per l'entitat bancària de Neon Iberia.

5. Termini de lliurament

* Neon Iberia manté la informació actualitzada dels terminis de lliurament de les comandes a la seva pàgina web, on tots els CLIENTS tenen accés a consultar la situació de les seves comandes.

* El termini estàndard d'enviament és de 24/48 hores a través de l'empresa de transport Nacex.

* Neon Iberia es compromet a complir amb tots els terminis de lliurament acordats amb el CLIENT, però aquests podran ser modificats per Neon Iberia per raons de estoc, devent en aquest cas comunicar-ho al CLIENT amb la màxima urgència. El client coneix i accepta aquesta situació, la qual no generarà cap dret a exigir cap penalització ni a la resolució del contracte en cas d'incompliment de termini, si aquest ha estat notificat amb anterioritat.

6. Transport

* Els costos de transport estaran inclosos en els preus de producte a partir de 100€. Per una quantitat inferior, els costos aniran a càrrec del client. En el cas de Canàries, Balears i Andorra, sempre es cobraran les despeses d'enviament. 

* Un cop els productes de la comanda surten dels seus magatzems, Neon Iberia no serà responsable d'aquests ni de la durada del seu transport. Neon Iberia no accepta responsabilitats per pèrdues a causa de l'embalatge, danys no evidents, errors en el lliurament, discrepàncies o pèrdua total o parcial dels lliuraments, tret que es comuniqui per escrit de forma fefaent a Neon Iberia dins dels deu dies següents al del lliurament de la comanda, i prèvia inspecció per Neon Iberia.

* En el cas que, en el moment del lliurament, es detectin en l'embalatge o en el propi producte danys evidents, el cliebte ho ha de fer constar en el document de lliurament que signa al transportista, en cas contrari no s'admetran reclamacions per aquest concepte.

7. Garantia de qualitat y funcionament

* Els productes tenen una garantia de Neon Iberia de 12 mesos des de la recepció dels mateixos, per a això es tindrà en compte la factura de la comanda .

* En cas que el client detectés productes defectuosos, ho ha de notificar a Neon Iberia dins el termini màxim de deu dies des de la recepció, per escrit i de fefaentment, especificant almenys la referència del producte, el nombre de factura de compra i una breu descripció del defecte.

* Un cop confirmada per part de Neon Iberia l'existència de productes defectuosos, aquests seran reparats o reemplaçats, a opció de Neon Iberia, sense càrrec, sempre dins el període de garantia indicat. S'exclouen d'aquesta garantia les peces subjectes a desgast o en mal estat per ús indegut.

* La informació tècnica i documentació dels productes Neon Iberia vigents pot ser descarregada pel client des de la pàgina web de Neon Iberia (catàleg). < / p>

* No serà d'aplicació la present garantia, si el CLIENT o un tercer hagués realitzat modificacions, reparacions o manipulacions en els productes subministrats.

8. Devolució de productes

* Neon Iberia pot acceptar devolucions de productes del CLIENT sempre que compleixin els criteris següents:
a) Només s'accepta la devolució de productes estàndard comercialitzats per Neon Iberia. S'entén per producte estàndard, aquell el nombre d'article apareix en catàleg i és suficient per definir el producte sense afegir més especificacions.
b) Per raó dels costos de gestió, només s'acceptaran les devolucions quan l'import net de tot el material a retornar sigui superior a 50 €.
c) Les devolucions només s'accepten dins dels trenta dies següents a la recepció del producte, entenent com a tal la data de la factura emesa per Neon Iberia.
d) En sol·licitar-se la devolució, cal indicar el número de comanda Neon Iberia i / o núm de factura en què es va adquirir el producte.

* Si es compleixen els criteris d'acceptació i el producte està en el seu envàs original s'abonarà el 100% del seu import. En qualsevol altra situació, s'abonarà fins a un màxim del 85% en funció del seu estat.

* Sempre que es compleixin els criteris d'acceptació, Neon Iberia enviarà al client un document en el qual constaran els productes i quantitats a retornar i les condicions generals de devolució. El client haurà de signar aquest document com a acceptació de les condicions de devolució i adjuntar-lo a la devolució de material.

* Els ports ocasionats per la devolució dels productes a Neon Iberia són, en tots els casos, a càrrec del client.

* En aquells casos en què, rebut el producte retornat, es comprovi que no es compleixen els criteris d'acceptació, Neon Iberia procedirà a retornar el producte al client amb les despeses a càrrec del client.

9. Cancelació de la comanda

El client podrà exercir el seu dret de cancel·lar o ampliar la comanda.
a. Si la cancel·lació té lloc un cop realitzat l'enviament del producte, el client haurà de realitzar el procés de devolució segons l'Art. 8 de ls presents condicions.
b. Si per contra, el CLIENT desitja ampliar el nombre de productes de la seva comanda comanda, el CLIENT haurà de verificar amb Neon Iberia que la seva compra no s'hagi processat i enviat, per a poder incloure'ls en el mateix paquet. En aquest cas contrari, que la mercaderia hagi estat enviada, el CLIENT hauria podria realitzar una nova comanda.

10. Limitació de la responsabilitat

* Neon Iberia queda alliberada de qualsevol responsabilitat per pèrdues o danys produïts com a resultat de factors o causes que no siguin imputables a Neon Iberia.

* Neon Iberia serà responsable pels defectes del producte sempre que el CLIENT hagués advertit a Neon Iberia dels defectes dins dels terminis de garantia especificats anteriorment . La responsabilitat es limita a realitzar les accions necessàries com la seva devolució i / o lliurar mercaderies alternatives.

* La responsabilitat màxima que en tot cas assumiria Neon Iberia ascendiria a l'import dels productes i / o serveis subministrats al CLIENT dels que pogués derivar-se alguna responsabilitat per part de Neon Iberiasegún que preveuen els presents Termes i Condicions, no assumint per tant cap responsabilitat addicional.

11. Titularitat i riesc

* Tots els productes es troben sota risc i responsabilitat del CLIENT des del moment del lliurament al transportista.

12. Propietat Industrial i Intel·lectual

* Neon Iberia té reservats tots els drets de còpia, patents, marques, i el dret de protecció legal dels dissenys dels seus productes, logos i packing.

* Els dibuixos, logotips, dissenys, etc., afegits a ofertes i lliurats al client són exclusivament per a ús personal. No poden ser copiats ni total ni parcialment ni poden ser posats a disposició de terceres parts sense el consentiment exprés i per escrit de Neon Iberia.

13. Protecció de Dades y Confidencialitat

* El CLIENT autoritza a Neon Iberia a tractar de forma automatitzada les dades personals incloses en aquest contracte i en documents posteriors resultat d'aquest, amb les finalitats que es desprenen de forma directa de la relació establerta entre tots dos -entre altres, la de rebre publicitat i informació sobre els serveis i productes de la companyia per qualsevol mitjà de comunicació- i tot això amb els límits derivats de la legislació vigent en cada moment .

* D'acord amb la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, s'assenyala que si desitja exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació que atorga l'esmentada Llei, ha de dirigir-se per escrit al domicili social de Neon Iberia, situat en C. Pau Casals 8, Edf. Cornella 2, 5è-1a AD500 Andorra la Vella. A efectes informatius, es designa com a responsable del Fitxer a Desmarca't Internacional Comerç, S.L .., amb domicili a l'adreça abans indicada.

* Neon Iberia garanteix al CLIENT que mantindrà absoluta confidencialitat sobre qualsevol informació, document o producte propietat del CLIENT que li sigui lliurat dins el desenvolupament de la relació comercial.

14. Responsabilitat per circunstàncies alienes

Neon Iberia no es fa responsable de l'incompliment de cap terme d'aquest contracte si aquest és provocat per qualsevol circumstància aliena a Neon Iberia.

15. Nul·litat Parcial

Si qualsevol de les clàusules del present Contracte fos nul·la o anul·lable, aquesta declaració no invalidarà la resta del Contracte, que mantindrà la seva vigència i eficàcia. La clàusula o clàusules nul·les hauran reemplaçar o integrar-se amb altres que, sent conformes a la llei, responguin a l'esperit i finalitat de les substituïdes.

16. Llei Aplicable i Jurisdicció

* El present Contracte, tant per a la seva aplicació com la seva interpretació es regularà per la Llei espanyola o autonòmica que correspongui segons la normativa vigent. L'idioma serà l'espanyol.

* Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferència que sobre el present Contracte pugui sorgir. En el cas de no ser possible una solució amigable, i resultar procedent litigi judicial, ambdues parts acorden, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetre a la jurisdicció i competència dels Tribunals de la ciutat de Lleida.

© Copyright 2016 Desmarca't Internacional Comerç SL - NIE: N-0431636-J